آزمایشگاه آکرودیته

آزمایشگاه آکرودیته چیست ؟

Posted by شهریار آیریا on  شهریور ۲۴, ۱۳۹۹
۰
Category: بلاگ
آزمایشگاه آکرودیته یا آزمایشگاه مرجع آزمایشگاه آکرودیته عبارت است از آزمایشگاهی که مورد ارزیابی و تایید منظم فعالیت آن در مقایسه با استانداردهای مربوطه توسط سازمان مستقل یا ناظر مانند اداره استاندارد قرار می گیرد . به طوری که فعالیت آزمایشگاه در مقایسه با یک سری عناصر کلیدی; که در استاندارد کیفیت آزمایشگاه تعریف شده است ; مورد ارزیابی قرار گیرد . استانداردهای مورد استفاده در آزمایشگاه میتواند استانداردهای ملی ایران; استاندارد های منطقه ای