آزمایشگاه آکرودیته

آزمایشگاه آکرودیته چیست ؟

آزمایشگاه آکرودیته یا آزمایشگاه مرجع

آزمایشگاه آکرودیته عبارت است از آزمایشگاهی که مورد ارزیابی و تایید منظم فعالیت آن در مقایسه با استانداردهای مربوطه توسط سازمان مستقل یا ناظر مانند اداره استاندارد قرار می گیرد .

به طوری که فعالیت آزمایشگاه در مقایسه با یک سری عناصر کلیدی; که در استاندارد کیفیت آزمایشگاه تعریف شده است ; مورد ارزیابی قرار گیرد .

استانداردهای مورد استفاده در آزمایشگاه میتواند استانداردهای ملی ایران; استاندارد های منطقه ای یا استاندارد های بین المللی باشد.

از دستاورد ها و مزایای داشتن آزمایشگاه آکرودیته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. تصمیمات و اقدامات بر مبنای نتایج معتبر
  2. اطمینان از ویژگی های محصول
  3. اطمینان از صحت و دقت مناسب نتایج

در آزمایشگاه سروپیکرتوس تجهیزات و امکانات آزمون مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی وجود داشته و محصولات تولیدی شرکت مطابق با استاندارد آن مورد آزمون قرار گیرد .

این آزمایشگاه دارای تاییدیه اداره استاندارد بوده و به عنوان آزمایشگاه آکرودیته همکار مشغول به فعالیت می باشد و در لیست آزمایشگاههای همکار اداره استاندارد برای انجام آزمون های معینی مشخص شده است